Metropolis Seguridad
Serveis de seguretat integrals

Bones pràctiques en seguretat i salut en el treball

Metropolis Grupo estem totalment compromesos amb el compliment de la prevenció de riscos laborals (PRL) dins de les diferents divisions que conformen el grup. No solament complim amb la Llei de PRL 31/1995, sinó que també treballem per aconseguir la integració dins de l’organització. D’aquesta manera cada empleat pren consciència de la importància que té la prevenció en el seu dia a dia adoptant conductes que li permeten treballar d’una manera segura.

La modalitat preventiva de Metropolis Grupo la integra un servei de prevenció aliè responsable de les especialitats de seguretat, higiene, ergonomia, psicosociología i vigilància de la salut. Es complementa amb un tècnic superior de PRL de Metropolis Grupo que avalua les característiques del lloc de treball i les necessitats de cada treballador. És el responsable de visitar les instal·lacions on tindrà lloc el servei amb la finalitat d’identificar els possibles riscos i elaborar un informe que servirà per detallar les accions preventives més adequades.La nostra responsabilitat en matèria de seguretat i salut en el treball comença en el moment que tenim una vacant laboral. Per cobrir-la realitzem un procés meticulós tenint en compte les dificultats que pot comportar cada tasca i cada lloc amb les aptituds del candidat.

Una altra funció primordial que es desenvolupa abans d’iniciar un servei és la de formar i informar a cada empleat sobre els riscos específics del seu lloc com, per exemple, treballs en altures o manipulació manual de càrregues. Paral·lelament, des de Metropolis Grupo s’anima a tots els treballadors a realitzar cursos de formació contínua per millorar la seva capacitació.

D’altra banda, cada treballador disposa de l’equip de protecció individual (EPIs) necessari amb la finalitat de prevenir i protegir la seva integritat física. Al mateix moment en el qual se li lliura l’EPI se li informa sobre el seu ús, manteniment i característiques. Posteriorment es completa el registre amb els EPIs lliurats i es guarda en l’expedient de cada treballador.

Metropolis Grupo treballem per promoure actuacions que millorin la percepció del risc i evitar danys a la salut dels treballadors, garantint un entorn laboral segur i confortable.